Jdi na obsah Jdi na menu


NAŠE ŠKOLA

  • Nabízíme "rodinné" prostředí malé vesnické školy, individuální přístup, pestrou nabídku zájmových útvarů, mnoho školních i mimoškolních aktivit.

  • Jsme moderní školou s novým vybavením tříd. Ve všech 3 učebnách ZŠ i 2 třídách MŠ jsou dětem k dispozici interaktivní tabule a výukové programy. Pro výuku informatiky mají všichni žáci ročníku k dispozici vlastní notebooky.

  • Jsme kompletní malotřídkou, která disponuje základní školou, mateřskou školou, školní družinou a školní jídelnou, jež připravuje obědy také pro školní výdejnu v MŠ.
  • Do výuky zapojujeme inovativní prvky, záleží nám na kvalitě poskytovaného vzdělávání, klademe důraz na poctivou práci, důsledné vedení, komunikaci s rodinou a zdravý životní styl dětí.
  • Vyučujeme anglický jazyk od 3. ročníku ZŠ. Zajišťujeme plaveckou výuku pro všechny děti od nástupu do mateřské školy až po 5. ročník ZŠ.
  • Komunikujeme s naší mateřskou školou, což se pozitivně projevuje v bezproblémovém přestupu přicházejících prvňáčků.
  • Naši žáci pravidelně zažívají úspěchy v nejrůznějších soutěžích. Naši absolventi nezřídka přestupují z 5. ročníku na víceletá gymnázia.
  • Zřizovatel se o naší práci zajímá a máme jeho plnou podporu.

 

OD HISTORIE K SOUČASNOSTI

Jak uvádí pamětní kniha, plných 234 let musely třebonínské děti putovat za vzděláním do 4 kilometry vzdálené školy v Černici, která byla založena roku 1730. Po celou tu dobu bylo velkým přáním třebonínských utulek-1.jpgobčanů otevřít svou vlastní školu v místě. Tato myšlenka se začala naplňovat až v roce 1963, kdy byla započata stavba administrativní budovy s cílem přebudovat ji dodatečně na školní objekt. To se také podařilo.

    Slavnostní otevření nové Základní devítileté školy pro 1. - 5. ročník se konalo poslední prázdninovou neděli dne 30. budova-skoly-1965.jpgsrpna 1964. Prvního září zasedlo do školních lavic dvojtřídní školy celkem 31 žáků, z nichž všichni prospěli.

    Část vnitřního vybavení byla pořízena ze zrušené školy v Černici a část ze školy ve Zlaté Koruně.

    Součástí budovy byl rovněž od 15. března 1965 dětský zemědělský útulek se dvěma pěstounkami, místo zde skola-2.jpgnalezl i místní národní výbor. Děti mohly v suterénu školy využívat klubovnu.

    Dne 20. dubna 1965 se podařilo otevřít školní stravovnu, ve které se začalo stravovat přibližně 40 strávníků.

    V roce 1969 byla dvojtřídní organizace školy změněna kvůli celkovému počtu 50 žáků na trojtřídní. Tento stav trval do roku 1972, kdy počet žáků opět poklesl a od té doby již je naše škola dvojtřídní.

    V dubnu roku 1972 došlo ke spojení obcí Mojné - Dolní Třebonín, proto byla zvýšena kapacita dětského zemědělského útulku. Děti z útulku tak mohly využívat klubovnu jako svou ložnici.

    21. září 1979 byla slavnostně otevřena přístavba kskola-1.jpg stávající budově školy, kde našla útočiště mateřská škola a později i školní družina.

    Přes veliké výkyvy v počtech žáků, se po celou dobu podařilo školu udržet naplněnou a pozitivní je i skutečnost, že je o školu projevován stále velký zájem, a to nejen občany naší obce, ale i z obcí sousedních.

    V roce 2004 jsme museli dokonce z kapacitních důvodů zrušit 5. ročník, abychom nepřesáhli povolený stav 33 dětí na škole, stanovený školským rejstříkem. Podobná situace již v minulosti také nastala, konkrétně od roku 1977 do roku 1996 byly na škole pouze 4 postupné ročníky.

    Velký zájem Obce Dolní Třebonín byl po roce 2000 soustředěn na možnost výstavby nového školního areálu a také na získání financí formou dotace i na uvolnění vlastních prostředků obce. Koncem srpna 2007 měly vybrané firmy předložitp1150707.jpg

 návrhy projektů na nový školní areál, na jejichž základě měla být vybrána nejvýhodnější stavba a zažádáno o dotace. Tato stavebně upravená budova měla obsahovat 2 oddělení mateřské školy pro 45 dětí, 3 - 5 tříd pro 65 - 100 žáků 1. - 5. ročníku, školní družinu

p1290502.jpg

s kapacitou 30 - 60 dětí a samozřejmě další části jako je nová kuchyně, jídelna a snad tělocvična a sál.

    Od roku 2011 se daří stávající budovu školy postupně rekonstruovat. Po výměně střešní krytiny, následovalo položení nového asfaltového povrchu v přední části školního areálu a v roce 2013 výměna oken a zateplení budovy.

    Rok 2014 byl pro naši školu významný zejména z důvodu přesunutí mateřské školy do budovy obecního úřadu, kde je větší kapacita a dvě třídy. V základní škole došlo ke kompletní rekonstrukci školní kuchyně a vytvoření nové velké třídy ZŠ. Těmito kroky se podařilo navýšit kapacitu MŠ na 40 dětí a kapacitu ZŠ na 74 žáků. U příležitosti oslavy 50. výročí od založení školyp1000483_stitch.jpg byl uspořádán den otevřených dveří a pozváni i bývalí zaměstnanci školy a členové zastupitelstva.

V průběhu léta 2015 jsme dokončili II. etapu rekonstrukce základní školy, která spočívala v přebudování původní umývárny MŠ na sociální zařízení pro školáky. Vznikla zde i šatna pro kuchařky a úklidová místnost se sprchovým koutem. Knihovnu jsme přestěhovali do sborovny. V patře došlo k drobným stavebním úpravám v úklidové komoře a na toaletách žáků. Také hrubá přípravna zeleniny doznala menších změn. Na školní zahradě nahradila nová kanalizace původní, která se velice často ucpávala. U mateřské školy vyrostla velká pergola s uzamykatelným prostorem na ukládání hraček. Během podzimu bylo dokončené pískoviště a prostor na odkládání kol.

p1420194_stitch5.jpg

Velkou změnou pro žáky a učitele byl v září 2015 přechod z dvojtřídní organizace základní školy na trojtřídní. Tři třídy s pěti ročníky zde nebyly dlouhých 43 let. V závěru roku 2016 se nám podařilo zajistit opravu světel v kmenových třídách ZŠ a na jaře roku 2017 došlo na úpravu záhonů a odstranění keřů před základní školou a v červnu 2018 jsme společně s rodiči a žáky upravili část zahrady před ZŠ, která je zaměřena na bylinky. p1400066-----kopie.jpg

Na konci srpna jsme za podpory obecního úřadu nechali vybudovat na horní zahradě mateřské školy moderní herní prvky a pískoviště. V začátku roku 2019 jsme pak doplnili svah, oddělující obě školní  zahrady, oplocením  a brankou. V závěru roku 2019 se nám podařilo instalovat do druhé třídy v MŠ interaktivní dataprojektor.

V srpnu 2020 byly zahájeny stavební práce za budovou ZŠ. Zde vyrostla 1 kmenová třída s odpovídajícím zázemím pro děti i pedagogy a za ní pak venkovní učebna. Na podzim roku 2021 se podařilo nově vzniklé prostory kompletně vybavit nábytkem. Celý areál školy je nově oplocen a došlo oddělení vstupu pro pěší a pro vjezd zásobování - pro tyto účely byla pořízena elektrická brána.

dsc_0440--1-.jpgNavazují naše plány pro další roky. Chceme postupně vybavovat venkovní učebnu zařízením k realizaci polytechnického vzdělávání a zároveň ji využívat pro výuku běžných předmětů na čerstvém vzduchu.

Zahradu u ZŠ plánujeme doplňovat vhodnými herními prvky, určenými pro pohybové aktivity a relaxaci žáků základní školy i školní družiny. Zároveň budeme školní pozemek přizpůsobovat potřebám výuky pracovních činností vytvořením vyvýšených záhonů, kompostu, výsadbou ovocných stromů a dalšími vhodnými dřevinami a bylinami.

dsc_0443--1-.jpg